Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

dennobarbital
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth vialifeless lifeless

July 12 2017

dennobarbital
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viasugarvenom sugarvenom
dennobarbital
8430 e67d 500
by the sea
dennobarbital
Reposted fromFlau Flau
dennobarbital
2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaHypothermia Hypothermia
dennobarbital
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
dennobarbital
0913 1ad1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

June 28 2017

dennobarbital
dennobarbital
5440 209c
dennobarbital
dennobarbital
4443 7e7b 500

Into the Wild

Reposted fromVictorialies Victorialies viailovemovies ilovemovies
dennobarbital

June 11 2017

dennobarbital

To była właśnie ta dziewczyna,
na którą czekałbyś i wiek.
A ona z innym szła do kina.
I była zima, padał śnieg.

— z listu do A. Osieckiej
Reposted fromhorrorofexistence horrorofexistence viakaemel kaemel

June 09 2017

7465 7d0d 500
Reposted frombrandnude brandnude
dennobarbital
8342 1742 500
Reposted fromtfu tfu
dennobarbital
9552 3791 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatfu tfu

June 08 2017

dennobarbital
0951 792d
Reposted fromemms emms viasofias sofias

May 29 2017

dennobarbital
Reposted fromfungi fungi

May 28 2017

dennobarbital
4172 839a
Reposted fromgromo gromo viaRedHeadCath RedHeadCath
8579 2e68 500
Reposted fromirmelin irmelin viajossie jossie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl