Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

dennobarbital

November 05 2017

dennobarbital
9792 a52a
dennobarbital
7022 11ab 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
dennobarbital
8320 2131
dennobarbital
Ze wszystkich miesięcy najmniej lubił listopad, bo to miesiąc kurczącego się dnia,niknącego światła i niepewności, która jak sierota błąka się między jesienią a zimą.
— John Verdon

October 21 2017

dennobarbital
dlaczego?
Reposted frompankamien pankamien viatfu tfu
dennobarbital
dennobarbital

October 03 2017

dennobarbital
8688 a9b1 500
Reposted fromniewychowana niewychowana
dennobarbital
Reposted fromnoticeable noticeable
dennobarbital
0342 cea9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
dennobarbital
0344 8717 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

September 17 2017

dennobarbital
7771 f63d 500
Reposted fromtfu tfu viamemesjasz memesjasz
dennobarbital
1475 4de5 500
Reposted fromoll oll viakaemel kaemel
dennobarbital
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakaemel kaemel

August 27 2017

dennobarbital
3628 7496
dennobarbital
4847 f903 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaZircon Zircon
dennobarbital
1476 990b
Reposted fromkaisernorton kaisernorton viabrightbyte brightbyte
dennobarbital
3815 df69 500
Reposted fromkaiee kaiee viabrightbyte brightbyte
dennobarbital
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl